Om Mångkulturella Folkhögskolan

Mångkulturella folkhögskolan står för Finska folkhögskolans verksamhet. Folkhögskolan ligger i Angered, Bergsjön, Västra Frölunda samt Gårdsten i Göteborg. Att man valde att lägga skolan just i dessa områden berodde på att många finländare bodde just här eller i närliggande områden. Den finskspråkiga verksamheten kom i gång i form av en folkhögskolekurs för finsktalande i januari 1981. Anordnaren var den då kommunalägda Göteborgs folkhögskola.

– 1982 bildades en stödförening för en finsk folkhögskola   
– 1985 startades undervisningen i nuvarande lokaler. Huvudmannen var först Axevalla folkhögskola och sedan Nordiska folkhögskolan.
– 1987 startades en finsk linje i Göteborgs Folkhögskolas regi.
– 1993 blev skolan självständig, d.v.s statsbidragsberättigad folkhögskola med Finska folkhögskolans stiftelse som huvudman. Stiftarna var finskspråkiga verksamheter och sverigefinska föreningar.
– Från mitten av 90-talet har skolans verksamhet stegvis blivit alltmer mångkulturell.
– 1999 ändrades skolans målsättningar officiellt och dörrarna öppnades för alla minoriteter och invandrare.
    Man började då använda namnet Mångkulturella Folkhögskolan som beteckning för den mångkulturella verksamheten.

Genom åren har skolan erbjudit kurser som främjar interkulturell förståelse, språkinlärning och personlig utveckling för alla, oavsett bakgrund. Den har varit en plattform för kulturellt utbyte och samarbete genom kulturella aktiviteter.

En central del av skolans verksamhet har varit språkutbildning, särskilt svenska som andraspråk. Skolan har spelat en nyckelroll i att underlätta integration och kommunikation för nyanlända och invandrare.

Mångkulturella folkhögskolan har fortsatt att anpassa sig till samhällets förändrade behov och utmaningar. Den fungerar som en mötesplats för olika kulturer och en brobyggare mellan samhällsgrupper.

Idag är Mångkulturella folkhögskolan i Göteborg en symbol för mångfald, integration och gemenskap. Den har varit en del utformningen av Göteborgs kulturella och utbildningsmässiga landskap och fortsätter att vara en viktig aktör för ett öppet och inkluderande samhälle.

Idag är verksamheten inriktad mot huvudsakligen fem områden: 
1. Folkhögskola med allmänna och särskilda kurser. 
2. Yrkeshögskola med utbildning till behandlingspedagog. 
3. Förskolan med Montessoripedagogik. 
4. Svenska för invandrare (SFI). 
5. Projektverksamhet.
 Vi ser att alla våra verksamhetsgrenar som lika viktiga. Nya verksamhetsgrenar eller arbetsformer kan tillkomma efter samhällets behov.

Skolans måldokument anger att vi ska stödja och främja demokratiska värderingar. Gemensamt för alla verksamhetsgrenar idag är att jobba interkulturellt och att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Syftet är att deltagarna även utvecklar sin självständighet, samarbetsförmåga och utökar sitt självförtroende. Allt detta kan leda till att deltagarna kan påverka samhällslivet, yrkeslivet och privatlivet. Vi ska utjämna utbildningsklyftor, öka bildningsnivån i samhället samt arbeta med deltagare i utsatta områden. Vi verkar även för att öka deltagarnas intresse och engagemang i kulturlivet.

Vi bedriver vår verksamhet utifrån vår vision ”Mångfald är vår styrka! Vi skapar möjligheter tillsammans!”