Avslutat projekt

CEAL  (CULTURAL empowerment of Adult Learners)

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

 

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Erasmus + projekt CEAL

Workshop / Fotosession om  traditionella kläder

Bakgrund

Kulturella aktiviteter stärker deltagarnas innovativa och kreativa förmågor samt bidra till välbefinnandet och förstärkt själv känsla och därmed är en viktig del i undervisning. Covid 19-pandemin påverkade kulturlivet hård och förlamade dessa aktivitet i partnerskolor och organisationer

Partner organisationer

Partner

Land

Roll i ptojet

Cypern

Partner

Polen

Partner

Italien

Partner

Sverige

Koordinator

Projektets syfte

Projektet kommer att skapa ett partnerskap som syftar till att:

 • Stimulera europeisk medvetenhet bland våra vuxna studenter
 • Förstärk erstuderandekreativitet och digitala färdigheter
 • Förbättra undervisningskvalitet
 • Utveckla studenternas kommunikativa färdigheter på euroepisk och internationell nivå
 • Bidra till återhämtning inom de kulturella och kreativa sektorerna som drabbades av Covid-19 pandemin

Projektaktivitet

Vuxenstuderande i de fyra partner organisationer kommer att delta i följande online aktiviteter:

 • Designtävling för utformningen av projektlogotyp, broschyr och utdelningskalender.
 • Skrivtävling där deltagarna skriver om en saga från sin egen kultur. Deltagarnas skrivelse läsas i en online event. Tre vinnande skrifter kommer att röstas fram för att publiceras i projektbloggen
 • Teater: Vinnande skrifter kommer att presenteras av deltagarna som rollspel.
 • Foto tävling : Deltagare deltar i en online omröstning för att välja bland foton tagna  av deltagarna under projektet gång med hjälp av egna  mobiltelefoner
 • Projektets utdelnings kalender Vinnande foton kommer att vara med i projektets utdelningskalender.
 • Projektets promotion video tävling

Tidplan

Folkbildning och kultur i samverkan

Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland. Syftet är att öka samverkan i lärandeprocesser mellan och inom folkbildningen och kulturen.
Det är 8 folkhögskolor och 6 kulturinstitutioner som ingår i projektet. Folkhögskolorna är: Angereds folkhögskola, finska mångkulturella folkhögskolan, Göteborgs folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Wendelsbergs folkhögskola, Hjälmareds folkhögskola, nordiska folkhögskolan. Kulturinstitutionerna är: Angeredsteatern, Göteborgs Operan, Göteborgs Symfoniker, Röda Sten Konsthall, Västarvet och Kultur i väst.
Tillsammans ska vi med andra verksamheter jobba för att öka samverkan och integrera lärandeprocesser i respektive verksamhet.Under 2015 var ett prioriterat område att se till att fler personer inom respektive organisation blev delaktiga och aktiva inom projektet.Mångkulturella finska folkhögskolan har gjort jättemycket och varierande under 2015, projektet har stärkts långsiktigt genom att flera lärare har blivit inblandade.
Deltagare och lärare samarbetade i både korta och långa projekt med olika kulturinstitutioner. Några aktiviteter som var genomförda under 2015 är: folkhögskoleklasser har varit på Operan och arbetat med föreställningen Askungen. SFI-deltagare deltog i några workshops på Angereds teater anknutna till föreställningen En är ilsken, en är rädd… Åtta deltagare från folkhögskolan var med i Backstage-projektet med Angereds teater. Under skolans temavecka Göteborg jobbade deltagare med frågor kring föreställningen Himmel över Göteborg. En grupp av folkhögskolans deltagare började med Backstage-projekt med Symfonikerna. Fem pedagoger har deltagit i fortbildningen Landskapet som en alternativ lärmiljö med Västarvet.Under samverkans verksamhet fick skolans deltagare och lärare integrera många kulturaktiviteter i undervisningen.

Polen

CULTURAL empowerment of Adult Learners

Cyprus

CULTURAL empowerment of Adult Learners

PANSO

Paths to the Nordic Society (PANSO) är ett tvåårigt projekt, finansierat av Nordplusprogrammet, vars syfte är att främja integrationen av invandrare i de deltagande länderna genom att utveckla anpassat material för målgruppen på partnerländer språk och utbilda lärare att använda och producera lämpligt material. Projektet startade i september 2020.

Besök PANSOs hemsida http://panso.eu

Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa

Ett samverkansarbete mellan folkhögskolorna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen för att kunna möta förändrade förutsättningar på bästa sätt.
Folkhögskolornas deltagare blir allt yngre, många har icke fullföljda gymnasieutbildningar bakom sig, olika funktionshinder blir allt vanligare liksom sociala problem hemifrån. De nya deltagargruppernas sammansättning påverkar hela tillvaron på folkhögskolan och alla personalgrupper på skolan berörs. 
Hur kommer utvecklingen att se ut? Om tre år? Om fem år?
Samtliga 20 folkhögskolor i regionen deltar i arbetet. Satsningen är ett treårigt arbete från och med hösten 2013 och tre läsår framöver med sikte på fortsättning.
Behoven av ny kompetens ökar hos alla personalgrupper på skolan, inte bara den pedagogiska personalen. För att kunna möta de förändrade förutsättningarna på bästa sätt framöver initierade förra folkhälsochefen Johan Jonsson ett treårigt arbete för samtliga folkhögskolor i Västra Götaland. Satsningen som inte kallas för ”projekt” utan process, ska inte stanna efter tre år utan fortsätta.
Målet är ett långsiktigt förändringsarbete på respektive folkhögskola.

Nordplus Adult 2017-2018

Överbrygga språkbarriärer
I projektet deltar partner från Åland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Projektet skall utgående från EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande fokusera på ”digital kompetens” och ”lära att lära” inom vuxenutbildningen, med inriktning mot de som studerar inom social- och hälsovården.
Målet är att hitta bra digitala verktyg för de studerande som har ett annat modersmål och som kan hjälpa dem att tillgodogöra sig yrkesundervisningen på ett bättre sätt.

Work For Adults 2

Work For Adults 2.0
http://www.workforadults.eu/ (English version)
http://finskafhsk.eu/WFA/ (Swedish version)

Reshape

Reshape the future Education and training for Refugees and Migrants Reshape.Europa tar emot tiotusentals flyktingar varje år som behöver skydd, stöd, vägledning, rådgivning, och utbildning särskilt för dem som vill och  får tillstånd att  stanna och bo  .Integrering av dessa  personer utgör en stor utmaning till medlemsstaterna som kämpar samtidigt emot ekonomiska och sociala svårigheter som präglar bland annat  utbildningssektorn.

Speaking  a foreign language is on of the most demanded skill by the employers in this rapidly changing world.

Work for Adults 2.0

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS
AGREEMENT NO: 2015-1F-I01-KA202-009089

Bakgrund

Projektet bygger på kartläggningsrapporten av de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs av vuxna i sitt lärande från OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) (PIAAC 2013). Rapporten betonar behovet av att utveckla de studerandes digitala kompetenser och problemlösningsförmågor i dagens teknologiska miljö

Mål

* Att utveckla tätare samarbete mellan skolor/institutioner och arbetslivet.
* Utvecklar och implementerar nya innovativa IKT (information och kommunikationsteknologi) och digitala lösningar i
arbetsplatslärande

Förväntade resultat

1. En rapport om framgångsrika exempel av arbetsplatslärande i deltagande länder.       
2. Ett antal modeller som beskriver implementering och användning av IKT och sociala media i arbetsplatslärande i vissa bestämda kontexter.
3. Förbättrad digital och webbaserad undervisningsskicklighet i olika inlärningsmiljöer.
4. Förbättrade kunskaper i livslångtlärande och förbättrad dokumentering av lärande processer hos vuxna deltagare.

Projekttid

2 år 2015–2017

Intellektuella utfall

Riktlinjer för användning av socialmedia i procedur med lärande beskrivning utifrån den studerande, arbetsplatsen och lärarens synvinkel. Detta diskuteras och arbetas fram under en workshop (national multiplier event) i slutskedet av projektet tillsammans med arbetsgivare.

En beskrivning av bästa praktiker inom arbetsplatslärande

Organisation

Omnia
Tartu Folkhögskola
Ikaslan
Bridgewater Collage 
Finska Folkhögskolans stiftelse

Land

TRODEU

PROJEKT ”TRODEU”: TRAINING TO OPEN DOORS TO EUROPE  Erasmus +, KA2 “Strategic Partnership for Adults”.Projektets syfte är att förbättra utbildningsprocessen inom vuxenutbildning genom att utveckla språkmetodik för att öppna dörrarna till ett ”Europa för alla”.
Projektet riktar sig till arbete med missgynnade i olika europeiska samhällen. Det syftar till livslångt lärande och integration genom mångkulturalism, workshops, kreativitet, användning av ny kommunikationsteknologi och att motivera till språkinlärning och flerspråkighet.

Projektets prioriteringar:

Förbättra kompetensen hos vuxenutbildare.·        
– Utveckla grundläggande kunskaper med hjälp av innovativa undervisningsmetoder.·        
– Effektivt förbättra grundläggande färdigheter för specifika grupper i samhället.·        
– Utveckla mångkulturalism, integrering och kreativitet.

TRODEU är ett partnerskap mellan fyra europeiska utbildningsinstitutioner: SOCAEN, Spanien (Teneriffa), ICE, Portugal, KU Leuven University, Belgien och Mångkulturella Finska Folkhögskolan, Sverige.

READY STUDY GO AROUND EUROPE(RSGAE)

http://www.rsgo.eu
Målet med projektet är att använda mobilt lärande i kultur- och språkinlärning. . Projektet kommer att produceraspråkmaterial med yrkesinriktat innehålla åtta språk (estniska, finska, ungerska, italienska, polska, spanska, svenska och turkiska) till ett flertal sektorer (språk och kultur, fordon, hotell och turism, restaurang och kök samt social omsorg och hälsovård).
Materialet vänder sig till yrkesstuderande som ska göra arbetsplatsförlagd praktik, deras lärare och handledare på arbetsplatsen. Även arbetsgivare kan använda materialet för kompetensutveckling av personalen. Mobil appen som kommer att skapas gör det möjligt att lättare använda materialet i verkliga arbetssituationer ute på arbetsplatser.Följande utbildningsanordnare från 8 europiska länder deltar i projekte.

Finland
Sverige
Estland

Italien

Ungern

Spanien
Turkiet
Irland

 Omnia och Lapland Vocational College
Mångkulturell folkhögskola en del av  finska folkhögskolan i Göteborg 
Tartu Health Care College
Qualitas Forum srl 
Andrassy György Catholic Business Academy 
http://www.ua.es/en
Metegder
Institute of Technology Tralee

Projektpresentation
Projektpresentation
Nyhetsbrev

på svenska (PowerPoint 2010 eller bättre)
på engelska (PowerPoint 2010 eller bättre)

Inkludera mera

Inkludera mer är antirasistiskt folkhögskolaprojekt. Finsk folkhögskola och andra 33 folkhögskolor samarbetar med EXPO och lokala ungdomsorganisationer för att utveckla metoder för ett mer inkluderande samhälle.

Inkludera mer har som grund visioner:

Fler vaccineras mot och fler slipper drabbas av vardagsrasism och främlingsfientlighet.Fler vill som aktiva medborgare i Sverige, men även som EU-och världsmedborgare, bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle.

För att uppnå målet att utveckla ett mer inkluderande samhälle som utgår från FNs mänskliga rättigheter där:
– Människor med olika bakgrund och med olika förutsättningar tar plats i samhällslivet som aktiva medborgare, i utbildningar, civilsamhälle och i arbetsliv.
Främlingsfientlighet och vardagsrasism motarbetas

Lucerna Project

Understanding European Customs Approaching Languages and National Realities
Lifelong Learning Programme
Grundtvig Partnership

The partnership involves a range of adult schools in Spain, Turkey, Sweden and Poland with students aged from 18 to 86 years old. They are controlled by state/local authorities. Most of our students are migrants, refugees, seniors, unemployed or at risk of social exclusion by social, economic deprivation or gender (illiterate migrant women) and because of lack of any educational certificate or refugees with certificates not recognised in Europe, so they can’t access labour market or vocational training. Other seniors want to learn Modern Languages and ICT.

Partner i projektet:

Centre Municipal De Formació De Persones Adultes “Paz Minguez”, Spain
Finska Folkhögskola i Göteborg, Sweden
Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, Turky
Konsum Agnieszka Kosiewicz, Poland 

Understanding European Customs Approaching Languages and National Realities

Lifelong Learning Programme

Grundtvig Partnership

The partnership involves a range of adult schools in Spain, Turkey, Sweden and Poland with students aged from 18 to 86 years old. They are controlled by state/local authorities. Most of our students are migrants, refugees, seniors, unemployed or at risk of social exclusion by social, economic deprivation or gender (illiterate migrant women)and because of lack of any educational certificate or refugees with certificates not recognised in Europe, so they can’t access labour market or vocational training. Other seniors want to learn Modern Languages and ICT.

Partner i projektet:

Centre Municipal De Formació De Persones Adultes “Paz Minguez”, Spain
Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, Turky
Konsum Agnieszka Kosiewicz, Poland

Improving the Professionalism (IMPRO)

Leonardo da Vinci Mobility of the Lifelong Learning Programme

We will receive 2 students from Seurakuntaopisto – the Church Training College – for 8 weeks during the period of October 2012 to May 2014. The work experience will allow students the opportunity of working in the specific sector and gaining general experience.

Partner i projektet:

Seurakuntaopisto – the Church Training College, Finland

Changing expertise for vocational training 2 (CEVT2)

Leonardo da Vinci Mobility of the Lifelong Learning Programme

We are willing to receive 3 members of staff of Seurakuntaopisto for 1-2 weeks during the period of September 2012 to May 2014.The partners agree to cooperate in the project aimed at transferring competences and acquiring innovative methods and expertise for vocational training staff. We support the interest in the project which focuses on cooperation between our partners with the aim to share knowledge and improve vocational training for future specialists.

Partner i projektet:

Seurakuntaopisto – the Church Training College, Finland