Klagomål

Rutiner för klagomålshantering och överklagande av beslut

Vi välkomnar konstruktiv kritik mot vår verksamhet eftersom vi kontinuerligt arbetar med att utvecklas och bli bättre. Vi ser därför klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Klagomålshanteringen syftar till att

  • Stärka studerandes inflytande på skolan
  • Utöka dialogen med våra studerande
  • Underlätta att på ett enkelt och smidigt sätt kunna rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • Öka trovärdigheten och legitimiteten på skola samt upplevelse av en ökad kvalitet.

Steg 1  Lyfta ärendet till den det berör.

Steg 2  Om du fortfarande upplever att klagomålet kvarstår, ta kontakt med kursansvarig på skolan.

Steg 3  Om klagomålet ännu ej upplevs som hanterat, vänder du dig till biträdande rektor eller rektor på skolan. Detta gäller också om du av någon anledning inte upplever att du vill ta kontakt med den som är direkt berörd.

Rektors mejladress: irina.maister.bergman@mffhs.se

Biträdande rektorers mejladresser:

Spadegatan: saad.muhialdin@mffhs.se

Galileisgatan: johan.karlborg@mffhs.se

Frölunda sfi: khoshi.rafat@mffhs.se

Steg 4  Rektor kommer att utreda klagomålet samt vid behov att diskutera ärendet med  inblandade.

Steg 5  Styrelsen är huvudman för skolan och via dem kan du också få rådgivning i ärendet innan det tas vidare. Styrelsesekreterares mejladress: jim.nieminen@mffhs.se

Steg 6  Om du fortfarande upplever att du inte får rätt hjälp så vänder du dig till FSR (Folkhögskolornas studeranderättsliga råd). https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Studerandes-rattigheter/ FSR utreder sedan ärendet och återkopplar med synpunkter kring ärendet både till dig och till skolan.

För sfi-studerande – Om du inte tycker att skolledaren kan lösa problemet ska du vända dig till den rektor på Arbetsmarknad och vuxenutbildning som har ansvar för din skola.

Alla klagomål ska hanteras inom en tvåveckorsperiod. Klagomålen som har kommit till rektor rapporteras till huvudmannen. Inkomna klagomål och åtgärder dokumenteras av den som tar emot klagomålet.

Göteborg 2022-01-10