< meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> Mångkulturella folkhögskolan
 
 
 
Yrkeshögskoleutbildning - YH
 
 
   
 
Socialpedagog / Behandlingspedagog med interkulturell profil  (400 YH-poäng)
 
 
Utbildningen är tvåårig på heltid och har en tvärvetenskaplig inriktning.
 
Tre målgrupper som utbildningen fokuserar särskilt på är personer med psykisk ohälsa, personer med beroendeproblematik och barn/ungdomar i riskzon. Alla kursmoment genomsyras av ett interkulturellt perspektiv och betonar framförallt vikten av ett professionellt bemötande.
 
Studierna sker i nära samverkan med arbetslivet och de teoretiska studierna varvas med praktik i form av 24 veckors LIA (Lärande i Arbete) fördelad på tre perioder om åtta veckor vardera. Praktiken genomförs på plats i olika typer av verksamheter där psykiatri och socialt arbete bedrivs.

Det finns ett stort behov av personal inom psykiatri, socialt arbete, skola m fl.
Efter genomgången utbildning får du behörighet att söka tjänster som förutsätter yrkeshögskoleutbildning (Yh) eller 2-årig eftergymnasial utbildning i första hand som Socialpedagog, behandlingspedagog, behandlingsassistent men också tjänster som ungdomsbehandlare och fältassistent. Inom vård, omsorg och socialt arbete finns dessutom ett flertal andra yrkesbenämningar där dessa kvalifikationer är lämpliga.
 
Förkunskapskrav 
För att vara behörig till utbildningen gäller att den studerande har:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning motsvarande minst 2250 poäng.


När det gäller studier på folkhögskolan
 
klicka här
 
Alternativt
En utländsk examen som motsvarar dessa krav, att den sökande är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning.
Om du saknar formell behörighet men har praktisk erfarenhet och vi bedömer att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom yrket så kan du ansöka med s.k. reell kompetens. Gäller högst 20 procent av studieplatserna.
 
Krav på särskilda förkunskaper
Minst betyget E (alternativt Godkänt) i följande kurser från gymnasieskolan:
Svenska 2 och Samhällskunskap 1b eller motsvarande kunskaper
 
 
 
Antagningsprocess
Efter ansökningstidens slut bedöms samtliga ansökningar i relation till behörighetskraven. Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen kommer ett urval genom ett så kallat särskilt prov att ske. Det särskilda provet är utformat som en fallstudie som den sökande får reflektera över och analysera skriftligt.
 
Bedömningen av det särskilda provet sker utifrån tre urvalskriterier:
1. Förmåga att utifrån en fallbeskrivning/berättelse lyfta fram relevanta omständigheter och fakta för en eventuell professionell stödinsats eller behandling.
2. Förmåga att reflektera kring andra människors livssvårigheter på ett inkännande och distanserat sätt.
3. Förmåga att reflektera realistiskt kring sina tidigare erfarenheter och nuvarande livssituation som tillgång respektive svaghet i utbildningen. Urval och antagning av sökande sker därefter utifrån denna bedömning.
 
 
Beslut om antagning fattas av ledningsgruppen i samband med ordinarie ledningsgruppsmöte i början av juni, därefter meddelas de sökande om de kunnat erbjudas ordinarie plats, reservplats eller om ansökan avslagits.
 
 
 
För att bekräfta din behörighet kom ihåg att skicka med styrkta kopior av:
betygsdokument från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen.
 
Alternativt
Dokument som styrker reella kompetens, dvs handlingar (arbetsgivarintyg/arbetslivserfarenhet) som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa de intyg och/eller betyg som krävs för utbildningen.

- om dokumentation saknas anses du obehörig!
 
 
 
Ansökningsperioden startar:      1 mars 2021          Klicka här
 
Sista ansökningsdag:                 15 april 2021
 
Utbildningen startar:                   23 augusti 2021
 
Plats:                                            Spadegatan 5, Angered
 
 
För mer information mejla till:
 
Ritva Korte (administratör): ritva.korte@mffhs.se
Siroos Noroozbeygi (studievägledare): siroos.noroozbeygi@mffhs.se
Telefon kansli: 031- 330 70 55
 
 
 
  Kurser Socialpedagog/Behandlingspedagog 2019 - 2020 - 2021 *
* Kräver Adobe reader, för att ladda ner klicka här.
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildningsanordnaren är medlem i 
 
   
         
     
     
 
Copyright © 2020 Mångkulturella folkhögskolan, All Rights Reserved