Yrkeshögskoleutbildning

Socialpedagog / Behandlingspedagog med interkulturell profil (400 YH-poäng)

Interkulturalitet kan med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på ”kultur” ses som olika meningssystem, exempelvis etniska, religiösa, språkmässiga, tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga samt synliggöra hur dessa olika ”kulturer” kan samverka. ”Inter” betyder växelverkan eller mellanmänsklig interaktion, som är en viktig del i socialpedagogiskt arbete. Även FN-organet Unesco lyfter fram Interkulturell kompetens som en avgörande faktor för dialog, delaktighet och samarbete mellan människor med olika kulturella identiteter.

Utbildningen är en eftergymnasial utbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen gäller att den studerande har:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning motsvarande minst 2250 poäng.

Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E (alternativt Godkänt) i följande kurser från gymnasieskolan:
Svenska 2 och Samhällskunskap 1b

För att förstå och utveckla lärandet i enlighet med de olika kursmålen krävs därför kunskaper i samhällskunskap. Det är också viktigt att den studerande redan tidigare behärskar muntlig och skriftlig framställningsförmåga likväl som kunskaper i kritisk granskning och textdisposition. Därför krävs det kunskaper i det svenska språket.

Alternativt

– När det gäller studier på folkhögskolan  klicka här

– En utländsk examen som motsvarar dessa krav, att den sökande är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge  och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning.

– Om du saknar formell behörighet men har praktisk erfarenhet och vi bedömer att du kommer att kunna klara utbildningen så kan du ansöka med s.k. reell kompetens. Det vill säga att du har yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Viktigt att du anger detta i din ansökan och bifogar arbetsgivarintyg. Gäller högst 20 procent (4 platser) av studieplatserna.

Studietakt:

Längd:

Antal platser:

Heltid, ej distansutbildning

2 år

23

I utbildningen ingår ämnen som sociologi, psykologi, socialpsykiatri, socialpedagogik och kultur/interkultur vilket kräver grundläggande förståelse för samhällets och människans villkor.

 * Kräver Adobe reader, för att ladda ner klicka här.

Arbetsformer:

Individuella studier, föreläsningar, grupparbete, studiebesök. Stora delar av utbildningen är uppbyggt kring arbete i grupp vilket ställer krav på den studerande att anpassa närvaro och andra praktiska omständigheter till övriga deltagare.

Studierna sker i nära samverkan med arbetslivet och de teoretiska studierna varvas med praktik i form av 24 veckors LIA (Lärande i Arbete) fördelad på 2 perioder om 12 veckor vardera. Praktiken genomförs på plats i olika typer av verksamheter där socialt arbete bedrivs.

Under de obligatoriska LIA-perioderna kan studerande omvandla teoretiska kunskaper i evidensbaserad praktik. Samtliga moment i  utbildningen förutsätter att den studerande har införskaffat aktuell litteratur och ägnar tid åt att förbereda och tillgodogöra sig ämnet för den aktuella kursen.

Övrigt:

CSN berättigad:

Utbildningen startar:

Utbildningen slutar:

Plats:

 

Ansökan öppnas:

Sista ansökningsdag:

Egen dator

Ja

22 augusti 2022

24 maj 2024

Yrkeshögskolan är en avdelning inom Mångkulturella folkhögskolan och är belägen i samma lokaler på Spadegatan 1, Angered  http://finska.fhsk.se/index.php/hitta-oss-2/

1 mars 2022

3 april 2022

Viktigt:

För att bekräfta din behörighet ska styrkta kopior av:
betygsdokument från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen bifogas ansökan – senast den 21/6. Ladda upp betygsdokument som pdf/jpg -fil.

Antagning:

Efter ansökningstidens slut bedöms samtliga ansökningar i relation till behörighetskraven. Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen       (= 23) kommer ett urval genom ett så kallat särskilt prov att ske.

Provet är utformat som en fallstudie som den sökande får reflektera över och analysera skriftligt.

Provresultatet avgör vilka 23 som blir antagna.

Beslut om antagning fattas av Yrkeshögskolans ledningsgrupp den 22 juni 2022.

Därefter meddelas de sökande om de erbjuds ordinarie plats, reservplats eller om ansökan avslagits.

För mer information mejla till:

Ritva Korte (administratör): ritva.korte@mffhs.se

Mariana Vallin (utbildningsledare): mariana.vallin@mffhs.se

Telefon kansli: 031- 330 70 55

 
Utbildningsanordnaren är medlem i
 

Mångfald är vår styrka

Skolavslutning

Två yh-klasser som tagit examen och blivit socialpedagoger/behandlingspedagoger